U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Category Archives: Simulacija rada Parlamenta Srbije

Vršnjačka edukacija – Jovica Jumerović

Šta je bilatemavršnjačkeedukacijeinakojinačin je organizovana? Temavršnjačke edukacije bila je Aktivizammladih. Održana je u 15h u školskomodeljenjumedicinskeškole.Govorilismo o temamasakojimasmobiliupoznatina,,SimulacijiradaparlamentaRepublikeSrbije’’ .Pozvanisumladivršnjaci,učeniciiste,prisustvovalinekolikoučenikađačkogparlamentaškole,obaveštenapedagoška,psihološkasluzbatakođeidirektorkaskolekoja je bila u saradnjiiobezbedilaprostorzavršnjačkuedukaciju.     … Read more »

Medijska aktivnost – Jelena Riznić

Show Buttons
Hide Buttons