Institute for European Affairs is focusing on negotiations between Serbia and the EU as well as on strengthening the capacity of all sides involved in the process. Given the complexity and long duration of the process, the Institute brings together a large number of professionals and external experts with whom organises trainings, debates and other forms of capacity development. We want to contribute to enhanced understanding of Serbia-EU relations. The Institute provides multi-perspective trainings in order to enable active participation of professionals and citizens in the decision-making processes. The Institute actively advocates for fundamental reforms within the EU integration process and in cooperation with partners working on strengthening Serbia's capacity to face the challenges of the global world through collective action. The overall objective is active membership of Serbia in Euro-Atlantic framework for the benefit of all citizens.

KONKURS ZA RADNO MESTO MLAĐI/A PROJEKTNI ASISTENT/KINJA

Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za radno mesto mlađ(e)g projektnog/e saradnika/ce

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.

Uslovi:

 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Najmanje četvrti stepen stručne spreme, (gimnazija, ekonomska ili pravno birotehnička škola), prednost imaju diplomci i studenti fakulteta društvenih nauka;
 3. 1 do 3 godine radnog iskustva (pod radnim iskustvom se može računati stalni radni odnos, rad na određeno vreme, honorarni poslovi, prakse, stažiranja, volonterski rad);
 4. Napredno znanje engleskog jezika;
 5. Aktivno korišćenje i snalaženje na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter;
 6. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power Point), sa posebnim naglaskom na Excel program;
 7. Izražene komunikacione i organizacione sposobnosti;
 8. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima.

Opis posla:

 1. Asistencija prilikom priprema nacrta predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. Asistencija pri upravljanju projektnim ciklusom;
 3. Asistencija pri izvršavanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. Priprema dokumentacije za izveštavanje kod donatora;
 5. Priprema dokumentacije za izveštaje kod državnih organa Republike Srbije;

 6. Izrada nacrta finansijskih i narativnih izveštaja;
 7. Po potrebi komunicira sa donatorima i drugim stranama u vezi sa implementacijom projekata i rada Instituta;
 8. Komunikacija sa spoljnim saradnicima;
 9. Uređivanje društvenih mreža i portala Instituta i redovno komunicira sa kolumnistima i web administratorom, ažuriranje podataka u vezi sa projektima kojima asistira;
 10. Prevođenje sa engleskog i na engleski jezik;
 11. Samostalno sprovođenje analiza za potrebe projekata na kojima asistira;
 12. Rad na istraživačkim projektima u vezi sa evroatlantskim integracijama Srbije;
 13. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom u skladu sa Pravilnikom o Sistematizaciji poslova u Institutu za evropske poslove.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete sledeću dokumentaciju potrebnu za apliciranje:

 1. Vaš CV (maksimum 2 strane);
 2. Motivaciono pismo (maksimum 1 strana);
 3. Finansijska ponuda koja će uključivati visinu iznosa plate koju smatrate prihvatljivom za gore navedeni opis poslova.

Dokumentaciju je potrebno poslati u elektronskoj formi na adresu asistent@iea.rs najkasnije do 2. septembra 2019. godine u 9:00 časova. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na office@iea.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Prilikom stupanja u radni odnos, izabrani kandidat/kinja će sklopiti ugovor o radu na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 3 meseca. Očekivani datum stupanja u radni odnos je 15. septembar 2019. godine.

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na testiranje u vezi sa znanjem engleskog jezika, evroatlantskih integracija Srbije i rada na računaru. Uspešni/uspešne kandidati/kandidatkinje će biti pozvani/e na razgovor.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspeh u konkurisanju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons