U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

ZAHTEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Predmet nabavke

Kvantitavno CAWI istraživanje

Evidencijski broj nabavke/UJM: 51/23

51/23 usluge istraživanje javnog mnjenja

U Beogradu, 27.03.2023.

Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za dostavu najpovoljnijih ponuda za korišćenje usluga izvođenja kvantitavnog CAWI istraživanja na teritoriji Republike Srbije.

Pozivaju se svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju uslove i zahteve da dostave ponudu za pružanje usluga izvođenja istraživanja.

Na ovom konkursu su izuzeti svi privredni subjekti čiji su vlasnici zaposleni u Institutu za evropske poslove ili su u bliskoj rodbinskoj vezi sa bilo kojim zaposlenim.

 1. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Predmet nabavke je usluga izvođenja kvantitavnog CAWI istraživanja  na teritoriji Republike Srbije. Usluge će se koristiti u skladu sa potrebama naručioca, u zavisnosti najviše do ukupnog iznosa vrednosti ovog ugovora.

Pružalac se obavezuje da na reprezentativnom uzorku analizira sledeće aspekte:

Istraživanje o stavovima građana o EU, NATO, Rusiji, SAD, Kosovu, Kini i percepciju mladih (18-30) o korupciji.

Ispitivanje će biti sprovedeno na reprezentativnom uzorku građana Srbije (bez KiM), 18 i više godina starosti.

Veličina uzorka 1200 ispitanika, jedan talas.

Dužina upitnika od 66 pitanja sa demografijom.

Troškovnik čini sastavni deo ovog zahteva za prikupljanje ponuda.

 1. Dužina trajanja ugovora:

Ugovor s odabranim ponuđačem sklapa se na period od šest meseci i može biti raskinut jednostrano od strane Instituta za evropske poslove ukoliko ne budu ispoštovani minimalni uslovi propisani ovim zahtevom.

 1. Kriterijum za odabir ponude:

Kriterijum za odabir ponude je najniža cena.

 1. Procenjena vrednost nabavke i preporučene cene: 600.000,00 RSD sa svim pripadajućim porezima i taksama.

Isplata se vrši najkasnije 180 dana od izvršene usluge.

 1. Uslovi i zahtevi koje ponuđači moraju ispuniti:

a)     izrada reprezentativnog uzorka za teritoriju Srbije;

b)    programiran upitnik za anketiranje u skladu sa zahtevima Klijenta;

c)     izvršena ukupna organizacija i supervizija procesa elektronskog prikupljanja podataka;

d)    izvršena kontrola podataka i čišćenje baze;

e)     izvršena statistička obrada podataka (putem SPSS-a);

f)     prezentacija rezultata istraživanja Klijentu u pisanoj formi;

g)    po potrebi i zahtevu Klijenta prezentacija traženih rezultata;

h)    prezentacija pisanih rezultata u vidu grafičke forme izabrane od strane Klijenta;

i)      prezentacija komparativnih rezultata istraživanja od 2016. godine;

j)      ponuđač mora da dostavi cene u dinarima sa svim pripadajućim porezima i taksama;

k)    ponuđač je saglasan sa režimom isplate prema kome je Institut za evropske poslove u obavezi da isplati do 180 dana od dana dostavljanja fakture po izvršenoj usluzi;

l)      potrebno je da ponuđač rezultate dostavi u vizuelnoj formi traženoj od strane klijenta;

m)  potrebno je da ponuđač dostavi rezultate istraživanja u formi zahtevanoj od strane Klijenta do 04.06.2023. do 17:00 časova.

 1. Sadržaj ponude:

U skladu sa ovim zahtevom ponuda mora da sadrži

 • popunjeni ponuđački list, ponudu,
 • popunjen troškovnik.
 1. Pravila dostavljanja dokumenata:

Sve tražene dokumente ponuđači mogu dostaviti overene u PDF formi.

 1. Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini celinu. Ponudu nije moguće naknadno menjati niti dopunjavati.

 1. Postupak zavođenja ponuda:

Svaka valjano dostavljena ponuda upisuje se u zapisnik o prijemu ponuda i određuje joj se redni broj prema redosledu prijema. Zavodni broj proslediće se ponuđaču, a u rezultatima konkursa biće objavljen zavodni broj.

 1. Rok za dostavu ponude (datum i vreme):

Rok za dostavu ponuda je 11.04.2023. godine do 12:00 sati.

Razmatranje ponuda održaće se 12.04.2023. g, a rezultati će biti poslati svim ponuđačima najkasnije do kraja radnog vremena narednog dana.

Svi ponuđači će odluku komisije prihvatiti kao konačnu.

 1. Način dostavljanja ponuda:

Ponuda se dostavlja u elektronskoj formi sa naznakom u zaglavlju poruke: „Za Konkurs: naziv pravnog lica

 1. Rok važenja ponude:

Rok važenja ponude je 90 dana od dana određenog za dostavu ponude.

 1. Ponude se izrađuju bez posebne naknade.
 2. Razlozi za odbijanje ponuda:

Ponuda može biti odbijena ukoliko ne ispunjava minimalne uslove propisane ovim zahtevom kao i ukoliko nije valjana i blagovremena.

Nije dozvoljeno da u sklopu ponude ponuđač dostavlja propagandne materijale i druge ponude koje nisu predmet ovog zahteva. Ukoliko se u prilogu poruke nađe dokument koji nije zahtevan ponuda će se automatski odbaciti.

 1. Pregovori i otkaz nabavke

Ukoliko naručilac smatra za shodno može proveriti ponudu dostavljenu od strane ponuđača.

 1. Adresa na koju se ponude dostavljaju: office@iea.rs
 2. Dodatna pitanja:

Sva pitanja do isteka roka, šalju se isključivo elektronskim putem na e-mail: office@iea.rs Na pitanja će se odgovarati u roku od 24 sata. U izuzetnim situacijama, može se kontaktirati Institut na 0113245806.

 1. Datum objavljivanja zahteva:

03.04.2023.

Ovde možete preuzeti Ponuđački list i troškovnik 

Ovde možete preuzeti Upitnik

Show Buttons
Hide Buttons