U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Konkurs za radno mesto Projektnog saradnika/saradnice

Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za radno mesto mlađ(e)g projektnog/e saradnika/ce

U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.

Uslovi:

 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Najmanje četvrti stepen stručne spreme, (gimnazija, ekonomska ili pravno birotehnička škola), prednost imaju diplomci i studenti fakulteta društvenih nauka;
 3. 1 do 3 godine radnog iskustva (pod radnim iskustvom se može računati stalni radni odnos, rad na određeno vreme, honorarni poslovi, prakse, stažiranja, volonterski rad);
 4. Napredno znanje engleskog jezika;
 5. Aktivno korišćenje i snalaženje na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter;
 6. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power Point), sa posebnim naglaskom na Excel program;
 7. Izražene komunikacione i organizacione sposobnosti;
 8. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima.

Opis posla:

 1. Asistencija prilikom priprema nacrta predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. Asistencija pri upravljanju projektnim ciklusom;
 3. Asistencija pri izvršavanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. Priprema dokumentacije za izveštavanje kod donatora;
 5. Priprema dokumentacije za izveštaje kod državnih organa Republike Srbije;
 6. Izrada nacrta finansijskih i narativnih izveštaja;
 7. Po potrebi komunicira sa donatorima i drugim stranama u vezi sa implementacijom projekata i rada Instituta;
 8. Komunikacija sa spoljnim saradnicima;
 9. Uređivanje društvenih mreža i portala Instituta i redovno komunicira sa kolumnistima i web administratorom, ažuriranje podataka u vezi sa projektima kojima asistira;
 10. Prevođenje sa engleskog i na engleski jezik;
 11. Samostalno sprovođenje analiza za potrebe projekata na kojima asistira;
 12. Rad na istraživačkim projektima u vezi sa evroatlantskim integracijama Srbije;
 13. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom u skladu sa Pravilnikom o Sistematizaciji poslova u Institutu za evropske poslove.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete sledeću dokumentaciju potrebnu za apliciranje:

 1. Vaš CV (maksimum 2 strane);
 2. Motivaciono pismo (maksimum 1 strana);
 3. Finansijska ponuda koja će uključivati visinu iznosa plate koju smatrate prihvatljivom za gore navedeni opis poslova.

Dokumentaciju je potrebno poslati u elektrosnkoj formi na adresu asistent@iea.rs najkasnije do 3. septembra 2018. godine u 9:00 časova. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na office@iea.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

Prilikom stupanja u radni odnos, izabrani kandidat/kinja će sklopiti ugovor o radu na neodređeno vreme, uz probni rad u trajanju od 3 meseca. Očekivani datum stupanja u radni odnos je 1. oktobar 2018. godine.

Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.

Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na testiranje u vezi sa znanjem engleskog jezika, evroatlantskih integracija Srbije i rada na računaru. Uspešni/uspešne kandidati/kandidatkinje će biti pozvani/e na razgovor.

Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.

Želimo Vam uspeh u konkurisanju!

Show Buttons
Hide Buttons