U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Ljudska i manjinska prava

Program ljudska i manjinska prava se fokusira na obrazovanje mladih profesionalaca i državnih službenika iz oblasti društvenih nauka sa posebnom pažnjom na studente i postdiplomce sa fakulteta političkih nauka, prava, filozofskog fakulteta i studija bezbednosti. Tim instituta redovno učestvuje u desetinama aktivnosti koje organizuju partneri i kolege gde promovišemo toleranciju, ljudsko dostojanstvo i demokratiju. Primarni cilj programa je razvijanje kritičnih pozicija prema društvenim fenomenima, razvijanje kulture dijaloga, podsticanje tolerancije i solidarnosti i razvijanje svesti o ravnoteži između prava i odgovornosti. Program se bavi temama kao što su suočavanje sa ratnom prošlošću, promocija ljudskih i manjinskih prava među državnim službenicima i zaštita branitelja ljudskih prava. Projekti u ovkviru ovog programa imaju za cilj da doprinesu dubljem razumevanju ljudskih prava, ali i razumevanju prepreka i izazova pripadnika različitih manjina u Srbiji i izazovima sa kojima se sočavaju branitelji ljudskih prava.

Glavne aktivnosti u ovom programu su obuke za državne službenike, advokate, sudije i tužioce, policijske službenike i policijske inspektore. Tim Instituta takođe organizuje debate o zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Drugi način ispunjavanja ciljeva u okviru ovog programa je snažna i intenzivna online kampanja na društvenim mrežama, putem kojih se građani povremeno obaveštavaju o izazovima zaštitnika ljudskih prava i problemima ili čak pretnjama sa kojima se oni suočavaju.

Show Buttons
Hide Buttons