U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Sofija Martinović

Rođena u Beogradu gde je završila Petu ekonomsku školu „Rakovica“. Trenutno je četvrta godina na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodni odnosi. Tokom studiranja bila je u Nastavno naučnom veću potom i u Savetu samog fakulteta gde se nalazi i danas. Aktivirala se u oblasti neformalnog obrazovanja i član je Evropskog studentskom foruma FPN kao i Foruma mladih. Učestovavala je na brojnim projektima od kojih izdvaja humanitarne projekte poput Humanijade i Novogodišnjih darolija. Oblasti koje je zanimaju su spoljna politika kao i ekologija.

Govori enegleski jezik.

Show Buttons
Hide Buttons