U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Mladi protiv korupcije

mpk

Mladi protiv korupcije je program koji zajedno sprovode partnerske organizacije Omladinski odbor za obrazovanje i Inicijativa za drštvenu odgovornost uz stratešku podršku Agencije za borbu protiv korupcije.
Program Mladi protiv korupcije ima za cilj da smanji nivo korupcije u Srbiji.
Cilj će se postići razvojem odgovornog, obrazovanog, tolerantnog, moralog i kreativnog javnog mnjenja mladih u Srbiji koji bi potom svoje znanje kao i integritet koristili u porbi protiv korupcije.
Program je usmeren ne samo ka učenicima, već i nastavnicima, liderima zajednica, lokalnim samoupravama i državnim institucijama, sa nadom da će se na taj način učvrstiti saradnja između mladih i institucija.
Program je doprineo postojećoj inicijativi za borbu protiv korupcije novim idejama odnosno originalnim pristupom i entuzijazmom novih generacija. Uz to, program podrazumeva i one principe koji leže u osnovi strategije za mlade.
Namera nam je da se ovaj program koristi u svrhe podsticanja mladih ljudi na osnaživanju sopstvenog integriteta i da uz to aktivno učestvuju u društvu, u procesu donošenja odluka; da sarađuju sa drugima na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou a posebno sa predstavnicima škola, opština i nevladinim organizacijama.
Razvijanje kulture otpornosti na korupciju je dugačak proces, ali je i jedini pravi način za stvaranje okruženja u kom ljudi imaju znanja, veštine i društvenu moć za odupiranje korupciji.
Jačanjem integriteta i znanjem o korupciji i mehanizmima za borbu protiv iste, koje prenosimo na buduće lidere i donosioce odluka, verujemo da ćemo doprineti široj borbi protiv korupcije.
Program Mladi protiv korupcije je deo šire inicijative podržane od strane Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji koja je u okviru dvogodišnjeg projekta, podrškom Ambasade Kraljevine Norveške i sa 42 studenta, organizovala obuku za trenere i pripremila deset učesnika – edukatora za ovaj program.

antikorupcijski-vodic-korica-4

Antikorupcijski vodič kroz školske časove

Dražen Zacero

Dražen Zacero

Jelena Simić

Jelena Simić

Mirjana Mijsolović

Marijana Mojsilović

Ninoslav Rupić

Ninoslav Rupić

Vanja Florić

Vanja Florić

Danilo Vukmirović

Danilo Vukmirović

Milica Lujanski

Milica Lujanski

Milot Bukvić

Miloš Bukvić

Selena Velimirović

Selena Velimirović

Milica Ćirić

Milica Ćirić

MILICA LUJANSKI 

Iskustvo na predavanjima bilo je odlično. Učenici su bili zainteresovani za temu i raspoloženi za diskusiju, a zaključci sjajni. Uspeli smo da ostvarimo komunikacijski trougao između edukatora, profesora i učenika i trudili se da ih podstaknemo da i u kasnijem radu razmišljaju i govore na temu korupcije. Na kraju mogu samo da zaključim da korupcija jeste veliki problem,ali ne i nerešiv sa mladima koji su upoznati sa problemom i osnaženi da reaguju.

MARIJANA MOJSILOVIĆ

Bila je čast i zadovoljstvo uzeti učešće na projektu Mladi protiv korupcije, pre svega zbog edukativnog karaktera i načina na koji su mladi upoznati sa problemom korupcije. Prijatno sam iznenađena interakcijom sa mladima školskog uzrasta i njihovim znanjem o ovom štetnom fenomenu. Nadam se da su edukatori uspeli, makar, da ih motivišu da razmišljaju o korupciji kao o nepoželjnom obrascu društvenog ponašanja.

MILOŠ BUKVIĆ

Oduševljen sam pozitivnom reakcijom učenika škola koje smo posetili. Oni su se zaista pokazali kao dorasli ovoj tematici i nizom svojih primera učinili da naš rad na projektu dobije pravi smisao. Nadam se da ćemo se u skorije vreme opet družiti i baviti problemom korupcije u našem društvu.

NINOSLAV RUPIĆ 

Iskustvo rada na projektu Mladi protiv korupcije bilo je zaista retka i odlično iskorišćena prilika da se sa najmlađima razgovara o korupciji na način koji će u njima probuditi želju za promenom, preuzimanjem odgovornosti i lične inicijative. Ovakav projekat može biti inicijalna kapisla pozitivne promene u našoj zemlji, i svakako treba podržati i pomoći njegovu širu realizaciju.

Opšte informacije

Tokom pilot projekta Mladi protiv korupcije, održano je 50 radionica po 45 minuta u 12 beogradskih škola (6 osnovnih, 6 gimnazija). Od toga, 26 školskih časova je održano u osnovnim školama Jovan Cvijić, Olga Petrov, Milena Pavlović Barili, 20. oktobar, 14. oktobar i Filip Filipović, a 24 u Prvoj, Šestoj, Sedmoj, Devetoj, Trinaestoj i Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji.

Ukupan broj učenika/ca koji su pohađali časove je 1104, od njih 511 učenika i 593 učenica.

Radionice su održane kao zamena za redovne školske časove. Najveći broj radionica zamenio je časove građanskog vaspitanja (52%), dok su drugi časovi bili: likovno (22%), srpski jezik i književnost (14%) i sociologija (12%).

Evaluacija učenika/ca

Nakon održane radionice, učenici su popunjavali kratku evaluaciju koja se sastojala od četiri pitanja. Učenici su odgovarali na pitanje da li su tokom redovne nastave pominjali korupciju, odnosno mehanizme za smanjenje i borbu protiv nje. Davali su odgovore na skali od 1 (nismo uopšte) do 7 (više nego što sam očekivao/la). Drugo pitanje se odnosilo na to da li je predavanje o korupciji zadovoljilo njihova očekivanja, i ovde su odgovarali na skali od 1 (nije uopšte) do 7 (više nego što sam očekivao/la). Treće pitanje se odnosilo na to da li su naučili nešto o korupciji tokom radionice. Odgovore su takođe davali na skali od 1 (nisam uopšte) do 7 (više nego što sam očekivao/la). Poslednje pitanje je bilo: “Da li smatrate da bi trebalo da se o pojmu korupcije razgovara za vreme redovne nastave?” Učenici su odgovore davali na skali od 1 (uopšte se ne slažem) do 7 (slažem se u potpunosti).

Na osnovu odgovora učenika na ova četiri pitanja, urađena je analiza sa izračunatom prosečnom ocenom. Analiza je pokazala da se korupcija i mehanizmi borbe protiv nje vrlo retko pominju tokom redovne nastave. Prosečna ocena je 2,85. Takođe, rezultat od 5,36 pokazuje da su treneri prevazišli očekivanja učenika. Ocena 4,96 označava da su učenici naučili nešto novo o pojmu korupcije. Kada govorimo o poslednjem pitanju, ocena 4,92 pokazuje da većina učenika veruje da je tema korupcije važna i da je potrebno da bude deo školskog gradiva.

Ova analiza pokazuje da se korupcija retko pominje tokom formalnog obrazovanja i da se učenici slažu da je potrebno da bude sastavni deo gradiva i da je potrebno da se više govori o korupciji i mehanizmima borbe protiv nje. Takođe pokazuje da su treneri i trenerice prevazišli očekivanja učenika i smatraju da su mno0go naučili tokom radionica.

Show Buttons
Hide Buttons