U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Statut

У складу са одредбама члана 2. и 10. Закона о удружењима (Службени гласник Републике Србије 51/09), Омладински одбор за образовање на својој оснивачкој седници од 23. априла 2010. године донеo је

Статут

ОМЛАДИНСКог ОДБОРа ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Омладински одбор за образовање

Члан 1.

 

Омладински одбор за образовање (у даљем тексту Одбор) је нестраначка и невладина организација чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права грађана и развијање сарадње са сличним организацијама у Србији и у иностранству.

Циљеви

Члан 2.

Циљеви Одбора су:

 

 1. подстицање демократизације односа и развијање демократских процедура;
 2. развијање критичног односа према друштвеним феноменима и догађајима;
 3. усмеравање ка друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 4. развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање солидарности;
 5. развије свести о равнотежи између права и одговорности;
 6. промовисање неформалног образовања;
 7. иницирање и реализација сопствених програма;
 8. успостављање и развијање сарадње са другим организацијама у земљи;
 9. развијање међународне сарадње;
 10. подстицање креативности и уметности.

 

Делатност

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Одбор ће се бавити:

 

 1. организовањем рада Скупштине, Савета, Извршног одбора и Департмана;
 2. организовањем јавних трибина;
 3. организовање семинара и других облика неформалног образовања;
 4. унапређивањем положаја маргиналних група;
 5. унапређивањем рада омладинских организација;
 6. организовањем разних облика научних, уметничких, образовних догађаја;
 7. успостављањем сарадње са другим организацијама сличног профила;
 8. изјашњавањем о најважнијим питањима која су у вези са друштвеним догађајима и феноменима;
 9. израдом пројеката и аплицирањем код домаћих и иностраних донатора за добијање средстава за спровођење циљева;
 10. организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање пројеката;
 11. организовањем добротворних и хуманитарних акција;
 12. организовањем других активности које доприносе модернизацији и демократизацији друштва.

 

Назив и седиште

Члан 4.

         Назив назив органа је: Омладински одбор за образовање. Скраћени назив је: „OOO“. На енглеском језику назив је: „Youth Education Committee“. Скраћени назив на енглеском језику је: „YEC“.

Седиште је у Београду, општина Стари Град, а адреса је: Омладински одбор за образовање – 11000 Београд, Царице Милице 8.

Омладински одбор за образовање своју делатност остварује на територији Републике Србије.

 

Печат, обележја

Члан 5.

 

Печат је кружног облика, у средини се налази апликација коју чине три слова „О“ и ћирилично слово „З“. Изнад апликације ћириличним писмом на српском језику стоји назив организације: „Омладински одбор за образовање“, док испод апликације стоји назив организације на енглеском језику: „Youth Education Committee”.

Одбор може имати своја обележја.

 

Чланство

Члан 6.

          Чланови Одбора могу постати они који прихватају Програм и Статут Одбора и испуне услове прописане овим статутом.

Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању. По овом основу Извршни директор само констатује ишчлањење.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Скупштина већином гласова на образложен предлог Извршног директора.

 

Права чланова

Члан 7.

Чланови остварују права и дужности у складу са одредбама овог Статута, самостално или заједно са другим члановима.

 

Члан има право:

 

 1. да бира и буде биран у стална и повремена радна тела;
 2. да равноправно са другим члановима учествује у раду;
 3. да  предлаже пројекте, одлуке и друга документа за одлучивање;
 4. да предлаже амандмане на сва документа која се разматрају;
 5. да учествује у остваривању циљева;
 6. да учествује у реализацији активности;
 7. да буде обавештаван о питањима која су му потребна за обављање своје дужности;
 8. да добија службене публикације и информативни и документациони материјали о питањима која су на дневном реду седнице Скупштине.
Дужности чланова

Члан 8.

Члан Одбора је дужан:

 

 1. да активно доприноси остваривању циљева;
 2. да учествује, у складу са интересовањем, у активностима;
 3. да плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Скупштина;
 5. да по престанку чанства стави на располагање сву документацију и опрему која су му сављена на располагање.

Документа

Члан 9.

 

          Документа Одбора су Програм, Статут и Правилник о раду Одбора (у даљем тексту Правилник) као и сва документа које доноси Скупштина, Извршни одбор и Савет, а у складу су са Статутом.

 

Органи

Члан 10.

Органи Одбора су: Скупштина, Савет, Извршни одбор и Департмани.

 

Скупштина

Члан 11.

Скупштину Одбора чине сви чланови организације.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора, на писмену иницијативу најмање 1/3 чланова Скупштине.

 

Скупштина:

 

 1. доноси план и програм рада на предлог Извршног директора;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. разматра и усваја извештај  Извршног одбора;
 4. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 5. бира и разрешава чланове Извршног одбора и Савета;
 6. бира и разрешава овлашћено лице организације
 7. одлучује о удруживању у савезе
 8. одлучује о статусним променама и престанку рада организације
 9. разматра и усваја предложене програме;
 10. Скупштина пуноважно одлучује ако је присутан надполовичан број чланова. Скупштина одлучује надполовичним бројем гласова присутних чланова;
 11. За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина укупног броја чланова;
 12. Рад Скупштине детаљније се регулише Правилником.
Савет

Члан 12.

Савет има најмање четири члана које бира Скупштина.

Мандат чланова Савета траје пет година и могу бити поново бирани.

Рад Савета детаљније се регулише Правилником.

 

 

Делокруг рада Савета

Члан 13.

 

Савет:

 

 1. има саветодавну улогу;
 2. прати спровођење Програма Одбора;
 3. доставља извештај о спровођењу Програма Одбора Скупштини једном у годину дана;
 4. састаје се најмање једном у шест месеци;
 5. председавајући Савета је најстарији члан Савета;
 6. одлучује консензусом када је присутан надполовичан број чланова.
Извршни одбор

Члан 14.

Извршни одбор је извршни орган Одбора, који се стара о спровођењу Програма и циљева Одбора, који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.

Извршни одбор има извршног директора, директоре департмана и секретара, које бира и опозива Скупштина већином гласова.

Извршни директор представља и заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Извршни директор је дужан да најмање једном у годину дана подноси извештај о свом раду Скупштини на разматрање.

Извршни одбор се састаје најмање два пута месечно.

Мандат чланова Извршног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Рад Извршног одбора детаљније се регулише Правилником.

Делокруг рада Извршног одбора

Члан 15.

 

Извршни одбор:

 

 1. руководи радом Одбора између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Одбора;
 2. организује редовно обављање делатности Одбора;
 3. поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијске одлуке;
 5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута;
 6. Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутан надполовичан број чланова, а одлуке доноси надполовичним бројем присутних чланова.

 

Департмани

Члан 16.

Ради спровођења циљева  Одбора, Скупштина формира Департмане. Број Департмана, њихова делатност и имена дефинишу се посебном одлуком Скупштине на почетку мандата извршног одбора.

Директора Департмана бира скупштина на предлог Извршног директора.

Чланови Департмана су чланови скупштине који се на почетку мандата опредељују за рад у једаном Департману.

Департман пуноважно одлучује ако је присутан надполовичан број чланова, а одлуке доноси надполовичним бројем гласова присутних чланова.

 

Члан 17.

 

Директор Департмана:

 

 1. бира и разрешава свог заменика;
 2. организује редовно обављање делатности Департмана;
 3. припрема предлоге пројеката и предаје Извршном одбору на разматрање ;
 4. поверава посебне послове појединим члановима;
 5. доноси предлоге финансијских одлука.

 

Јавност рада

Члан 18.

Рад Скупштине, Савета, Извршног одбора и Департмана је јаван.

Седницама Скупштине, Савета и Извршног одбора могу присуствовати сви чланови Одбора, представници средстава информисања, гости и друга лица.

Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Одбора, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.

 

Сарадња са другим организацијама

Члан 19.

Ради остварења својих циљева Одбор успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Одбор може приступити домаћим или међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама обавља се у складу са законом.

 

Средства

Члан 20.

 

Средства неопходна за рад и финансирање активности Одбора остварују се:

 

 1. од чланарине;
 2. добровољним прилозима;
 3. донацијама од стране привредних организација, државних органа, фондација и других донатора;
 4. конкурисањем за реализацију пројеката код домаћих и иностраних фондова;
 5. реализацијом других активности у складу са законом.

 

Родна равноправност

Члан 21.

          Одбор негује родну равноправност. Сва документа Одбора једнако се примењују на све родове.

Начин мењања Статута

Члан 22.

Измене и допуне овог Статута су могуће на основу писменог предлога 1/3 чланова Скупштине или Извршног одбора.

Измене и допуне Статута су усвојене када се за њих изјасни најмање 2/3 чланова Скупштине.

 

Престанак рада Одбора

Члан 23.

Рад Одбора престаје на предлог Извршног одбора, одлуком 2/3 чланова Скупштине.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 24.

 

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 

Ступање на снагу Статута

Члан 25.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на оснивачкој Скупштини Одбора.

 

 

 

 

У Београду,

23.04.2010. г.

 

Овлашћено лице

 

Наим Лео Бешири

Show Buttons
Hide Buttons