U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.

Vršnjačka edukacija – Jovica Jumerović

10338779_627617864000459_6658293758853112406_n

Šta je bilatemavršnjačkeedukacijeinakojinačin je organizovana?
Temavršnjačke edukacije bila je Aktivizammladih.

Održana je u 15h u školskomodeljenjumedicinskeškole.Govorilismo o temamasakojimasmobiliupoznatina,,SimulacijiradaparlamentaRepublikeSrbije’’ .Pozvanisumladivršnjaci,učeniciiste,prisustvovalinekolikoučenikađačkogparlamentaškole,obaveštenapedagoška,psihološkasluzbatakođeidirektorkaskolekoja je bila u saradnjiiobezbedilaprostorzavršnjačkuedukaciju.

 

 

 

 

Opišitekakosureagovaliučesnicivršnjačkeedukacijenavašeizlaganjeikakav je uticaj ono imalonaučesnike.
 

Pažnjaučenika jebilavelika,Nekolikodebataidostameđusobneinterakcije u tokuradionce,Učeniciđačkogparlamentaškole,kojisubiliprisutniučestvovalisu u razgovorimaidoprineliboljemrazumevanjutemeiterminanaradionicama. Učenicisubilioduševljeni,velikibrojnjihplanira da se uključi u rad đačkogparlamenta,aimaionihkojisu me pitali da s mnomodunaedukacije da uče,napredujui grade svojukarijeru.Radionica je probudila, podiglasvestirazmisljanjemladihvrsnjakanatemama, diskriminacijairodnaravnopravnost,Mladikrozpolitikui sl.

 

 

 

 

Kojaikakvasupitanjapostavljaliučesnicivršnjačkeedukacijeikakoste vi na to reagovali?
Najčescapostavljenapitanjajesu,Kakoinakojinačin se moguukljuciti u aktivizam,gde se nalazeodredjeneorganizacijekoje se baveresavanjemodredjenihpitanja,ko se bavipitanjima o diskriminaciji,predrasudama,rodnojravnopravnosti,pitalisuzasistemfukcionisanjavlade,zaministarstva,zanekezakone pa cakizaombudsmana.Bilo je dostadebata u odgovoruna ova pitanja.

Reagovaosamnatajnačin,štosamihinformisao o svimorganizacijamaidržavnimadministracijamagdemogu da se obrate u kolikoimajubilokakvapitanjaiuputioihkakomogu da radenasebi,da grade sebeisvojukarijeruinatajnačinpomognudruštvu.

10380289_627617810667131_9196614735641978586_n
1601441_627618017333777_4665855985738757813_n10455181_627617764000469_3829682447667157437_n

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Show Buttons
Hide Buttons